ลำดับ ประเภท คู่มือ  ดาวน์โหลดคู่มือ
1 ลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
ลูกเสือสำรอง หลักสูตรดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
ลูกเสือสำรอง หลักสูตรดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
ลูกเสือสามัญ หลักสูตรเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด
5 ลูกเสือสามัญ หลักสูตรเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด
ลูกเสือสามัญ หลักสูตรเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
9 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
10  ลูกเสือวิสามัญ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ดาวน์โหลด
11 ลูกเสือวิสามัญ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3 ดาวน์โหลด