แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

การเผยแพร่ผลงานที่เป็นการดำเนินงานที่ผ่านมา

ของนายธนพงศ์ เมธรากรณ์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนากิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ QSCCS

การพัฒนากิจกรรมเรียนรู้ทักษะทางดนตรีแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

คู่มือกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมพิเศษ

คู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 4

คู่มือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด

เล่มแแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570