การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๙

ข้อ ๑. โครงสร้าง

ข้อ ๒. ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ ๓. หน้าที่และอำนาจ

ข้อ ๔. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ ๕. ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗. ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ๘. Q&A

ข้อ ๙. Social Network

ข้อ ๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ ๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ ๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

ข้อ ๑๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ๑๕. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๑๖. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ๑๗. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ ๑๘. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ๑๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ ๒๐. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ ๒๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๒. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๔. รายงานผลกาารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ ๒๕. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ๒๖. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ๒๗. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ ๒๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ ๒๙. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑๐

ข้อ ๓๐. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข้อ ๓๑. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ ๓๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ ๓๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ ๓๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ๓๕. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ ๓๖. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๓๗. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ ๓๘. มาตราการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ ๓๙. การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน