1 นางประกาย ศรีคํา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่ม

2 นางกัญญา อุตมะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

3 นางศิริญญาพร จิ๋วภู่ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

4 นางสาวปริยากร บุญเสือ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

5 นางสาวกฤติมา สุปน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

6 นายธนพงศ์ เมธรากรณ์ นิติกรชํานาญการ

7 นางสาวไพริน เภารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน