1 นางสุนันทินี อ่อนแพง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่ม

2 นางอนุสรณ์ สุกสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ