ที่ รายการผลการดำเนินงาน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   Download
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Download
3  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปี62รอบ 6 เดือน  Download
4  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงปม.ปี62รอบ6เดือน  Download
5  รายงานผลการใช้จ่ายงปม.ปี2561  Download
6  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
7  
8  

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บุคลากรสำนักงานธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันปลูกต้มไม้ในบริเวณสำนักงาน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ นำโดยนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและความเป็นพลโลก
3. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล