1 นางกัลยาลักษณ์ อยู่บาง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่ม

2 นางสาวป๎ทมา มูลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน