1 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่ม

2 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

3 นางสาวธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

4 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

5 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

6 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

7 นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ