1 นางภาวิณี ศรีดาคํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่ม

2 นางเสนอ นุ่นโฉม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

3 นายสมชาย เขียวสอาด นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

4 นางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

5 นางสุภาภรณ์ เขียวสอาด นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

6 นางสาวธนัชพร ทิพย์เพ็ชร์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน