นางจรรยา ปานม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่ม

นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุภัคจิตต์ มากพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธราดล แก้วบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์