1 นางพิไลวัลย์ กลอนแห้ว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่ม

2 นางจิรวรรณ อ้นสุ่ม นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ

3 นางวรากรณ์ ปิ่นทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

4 นายวินัย เกตุมณี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

5 นางสาวเกศรินทร์ ฟ๎กงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

6 นางสาวสิริณัฐ ดวงเสา นักจัดการงานทั่วไป