วันที่ 29 ก.ย. 63. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุม กศจ.  กทม ณ.ห้องประชุมจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการ