พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและความเป็นพลโลก
3. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล