แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดคลิก