พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ มี.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓ มี.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔ มี.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๕ ม.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๕ ม.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๑ ม.ค. ๕๑)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (๑๖ ส.ค. ๔๙)

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (๑๒ พ.ย. ๔๗)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒๓ ธ.ค. ๔๗)
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒๓ ธ.ค. ๔๗)

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒๓ ธ.ค. ๔๗)

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (๓๐ ธ.ค. ๔๖)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (๖ ก.ค. ๔๖)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒ ต.ค. ๔๖)
พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (๑๑ มิ.ย. ๔๖)
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๓๑ ธ.ค. ๔๕)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (๑๙ ธ.ค. ๔๕)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒