ที่ มาตรการ
1  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   Download
2  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  Download
3  มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  Download
4  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  Download
5  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  Download
6  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  Download
7  มาตรการป้องกันการรับสินบน  Download
8  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  Download
9  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  2561  Download