มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

{pdf=images/PDF/manual/29.pdf|700|600|native}

Download รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ (อพ.สธ) ปี 2565

ณ โรงเรียนน้ำริดวิทยา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

งานการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์