มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

"การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) "

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

{pdf=images/PDF/manual/38.pdf|700|600|native}

 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 103/2564 คณะกรรมการดำเนินงาน OIT 2564

{pdf=images/PDF/report/reponsible-committee.pdf|700|600|native}

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

{pdf=images/PDF/report/reportresults-OIT.pdf|700|600|native}